zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.11.2018.ZP2
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 3 201 505,50 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset pięć tysięcy 50/100). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia  
Data wszczęcia postępowania

01.03.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota

 

Numer referencyjny sprawy

I.271.11.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego lub do wyczerpania środków finansowych określonych w umowie, w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie (podpisanych i zeskanowanych).

Wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy  00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena (C) - 60 % =  max. 60 pkt

Okres gwarancji  (G) - 20 % = max. 20 pkt

Czas reakcji  (R) - 20 % = max. 20 pkt

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 16.03.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  ogłoszenie UZP (402kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ tom I i II (212kB) zip

SIWZ tom III (1136kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (280kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (434kB) pdf

Umowa ws. zamówienia

 

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (1 marca 2018, 13:54:16)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (27 marca 2018, 13:53:33)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 671