zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.14.2018.ZP2
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 1 – ulica Borowikowa, ulica Grzybowa, ulica Leśników od km 0+000 do km 0+140 Oferta nr 1 złożona przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 35 995,70 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 70/100) Część 2 – ulica Jagodowa, ulica Łososiowa, ulica Leśników od km 0+140 do km 0+410 Oferta nr 1 złożona przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 382,24 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 24/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej 1) Faktyczne Niepodlegająca odrzuceniu oferta na część 1 i 2 odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 70 punktów zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2) Prawne Ofertę najkorzystniejszą dla części 1 i 2 wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  
Data wszczęcia postępowania

08.03.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice, z podziałem na części:

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice, z podziałem na części:

Część 1 -  ulica Borowikowa, ulica Grzybowa, ulica Leśników od km 0+000 do km 0+140

Część 2 – ulica Jagodowa, ulica Łososiowa, ulica Leśników od km 0+140 do km 0+410

 

Numer referencyjny sprawy

I.271.14.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie).

 

Wadium

Nie wymaga się

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena (C) - 60 % =  max. 60 pkt

Doświadczenie projektanta  (D) - 20 % = max. 20 pkt

Kwalifikacje BRD  (K) - 20 % =max. 20 pkt

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 20.03.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (409kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ tom I i II (216kB) zip

SIWZ tom III (4743kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (372kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

 

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (700kB) pdf


Umowa ws. zamówienia

 umowy podpisane w dniu 24.04.2018 r.

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (228kB) pdf

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (8 marca 2018, 13:42:00)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (11 maja 2018, 07:45:54)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 619