zamówienie na:

Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. nr 2154 w systemie zaprojektuj i wybuduj”

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.19.2018.ZP2
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę najkorzystniejszą: Ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum Firm: BWJ Inwestycje Sp. z o.o. , ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz – Lider Konsorcjum; Paweł Gonia XOSA Architekci, ul. Bronisława Potockiego nr 1 lok. 89, 85-309 Bydgoszcz – Członek Konsorcjum Z ceną brutto oferty: 1 586 700,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset)  
Data wszczęcia postępowania

29.03.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach przy
ul. Centralnej 27, dz. nr 2154  w systemie zaprojektuj i wybuduj

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach przy
ul. Centralnej 27, dz. nr 2154  w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Numer referencyjny sprawy

I.271.19.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do 31 lipca 2019 roku.

 

Wadium

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w. wysokości 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100):

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium doświadczenie Projektanta – (oznaczenie DP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),

3.         Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy – (oznaczenie DK) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt).

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 26.04.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (402kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Zmiany treści SIWZ

  zmiana treści SIWZ (514kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (344kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (513kB) pdf


 


 

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (29 marca 2018, 12:04:51)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (2 lipca 2018, 09:29:53)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 819