zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego, z podziałem na części: Część 1 – Destrukt betonowy 0-63 mm, Część 2 – Kamień twardy łamany 0-31,5 mm.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony-dostawy
nr sprawy: ZPI.271.17.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 1 – Destrukt betonowy 0-63 mm Oferta nr 2 złożona przez DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 627 300,00 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta 00/100) Część 2 – Kamień twardy łamany 0-31,5 mm Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, z ceną brutto 590 400,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej 1) Faktyczne Niepodlegające odrzuceniu oferty na część 1 i 2 odpowiadają wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, zostały ocenione jako najkorzystniejsze uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2) Prawne Oferty najkorzystniejsze dla części 1 i 2 wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Termin realizacji – 40% (max 40 pkt.)  
SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYWA DROGOWEGO,Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:
CZĘŚĆ 1 - DESTRUKT BETONOWY 0-63 mm,
CZĘŚĆ 2 - KAMIEŃ TWARDY ŁAMANY 0-31,5 mm. - Nr postępowania ZPI.271.17.2018.ZP2.

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (254kB) pdf
SIWZ z załącznikami pobierz (586kB) zip .


informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (553kB) pdf

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (619kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (16 kwietnia 2018, 12:31:04)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (8 maja 2018, 16:03:30)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 575