zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT * * * * * Stworzenie strefy przyrodniczo – edukacyjnej w Białych Błotach Pszczeli Zakątek w systemie zaprojektuj i wybuduj.

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.24.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 11 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  
Data wszczęcia postępowania

25.04.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Stworzenie strefy przyrodniczo – edukacyjnej w Białych Błotach Pszczeli Zakątek w systemie zaprojektuj i wybuduj

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie strefy przyrodniczo – edukacyjnej w Białych Błotach Pszczeli Zakątek
w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny sprawy

I.271.24.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do 30 listopada 2019 roku.

 

Wadium

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w. wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100):

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium okres gwarancji – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia

11.10.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 28.08.2018 - TERMIN SKŁADANIA OFERT


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 24.09.2018 - TERMIN SKŁADANIA OFERT

  pełna treść ogłoszenia (390kB) pdf
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - TERMIN (213kB) pdfOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - TERMIN (212kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ z zalącznikami nr 1-4

PFU plus mapy


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Zmiany treści SIWZ

 

zmiana treści SIWZ (2128kB) zip


ZMIANA TREŚCI SIWZ (412kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert z dn. 11.10.2018 (224kB) pdf

Informacja o  unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (222kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (25 kwietnia 2018, 14:50:30)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (16 października 2018, 13:49:14)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1004