zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.31.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 23 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części 1, 2 i 3 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: W zakresie Części 1 – ulica Gościnna w Łochowie Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 44 501,40 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące pięćset jeden 40/100) W zakresie Części 2 – ulica Jedlinowa w Łochowie Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 63 376,98 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 98/100) W zakresie Części 3 – ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 946,81 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 81/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 80 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ceny ww. oferty mieszczą się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.) II. W zakresie: Części 4 - ulica Laskowa w Trzcińcu, części 5 – parking przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach, części 6 – ulica Orzechowa w Zielonce części 7 – ulica Letniskowa, ulica Wczasowa, ulica Plażowa, ulica Wypoczynkowa w Łochowie - postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Data wszczęcia postępowania

15.05.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

Część 1 – ulica Gościnna w Łochowie

Część 2 – ulica Jedlinowa w Łochowie

Część 3 – ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim

Część 4 – ulica Laskowa w Trzcińcu

Część 5 – parking przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach

Część 6 – ulica Orzechowa w Zielonce

Część 7 – ulica Letniskowa, ulica Wczasowa, ulica Plażowa, ulica Wypoczynkowa w Łochowie

 

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.31.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w niżej podanych terminach:

·         Dla części 1 – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 2 – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 3 – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 4 – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 5 – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 6 – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

·         Dla części 7 – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, decyzja ZRID)

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach:

Dla części 1 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych:  pięćset 00/100).

Dla części 2 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych:  pięćset 00/100).

Dla części 3 – w wysokości 300,00 PLN (słownie złotych:  trzysta 00/100).

Dla części 4 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych:  pięćset 00/100).

Dla części 5 – w wysokości 100,00 PLN (słownie złotych:  sto 00/100).

Dla części 6 – w wysokości 800,00 PLN (słownie złotych:  osiemset 00/100).

Dla części 7 – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej części oddzielnie, Zamawiający stosować będzie następujące, jednakowe dla każdej części, kryteria oceny:

1.             Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (max 60 pkt),

2.            Kryterium doświadczenie Projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 23.05.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pelna treść ogłoszenia (415kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (657kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

     W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części 1, 2 i 3 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

W zakresie Części 1 –  ulica Gościnna w Łochowie

Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 44 501,40 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące pięćset jeden 40/100)

 

W zakresie Części 2 –  ulica Jedlinowa w Łochowie

Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 63 376,98 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 98/100)

 

W zakresie Części 3 –  ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim

Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 946,81 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 81/100)

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych:

1.      faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 80 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ceny ww. oferty mieszczą się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

2.      prawne:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.:

1.      Cena – 60% (max 60 pkt.)

2.      Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.)

----------------------------------------------------------- 

      W zakresie:

Części 4 -  ulica Laskowa w Trzcińcu,

części 5 –   parking przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach,

części 6 – ulica Orzechowa w Zielonce

części 7 – ulica Letniskowa, ulica Wczasowa, ulica Plażowa, ulica Wypoczynkowa
w Łochowie

- postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

 

1.      Faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

2.      Prawne:

art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

wybór oferty oraz unieważnienie (895kB) pdf


 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (15 maja 2018, 11:12:39)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (4 lipca 2018, 08:38:05)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959