zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.22.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 29 maja 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej: w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę najkorzystniejszą: oferta nr 1 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z ceną brutto 349 759,20 zł  
Data wszczęcia postępowania

15.05.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych w zakresie:

a)    ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji

b)    ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji – wandalizmu

c)     ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

d)    ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia

e)     ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

f)     ubezpieczeń komunikacyjnych – OC/AC/NNW.

 

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.22.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r., przy czym data rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie w związku z wydłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny:

1.        Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.        Kryterium zaakceptowane klauzule dodatkowe – (oznaczenie D) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

a)    ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – 10%,

b)    ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją – 7%,

c)     ubezpieczenie elektroniki – 7%,

d)    ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 10 %,

e)     ubezpieczenia komunikacyjne – 6%

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 29.05.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  ogloszenie o zamówieniu (393kB) pdf


ogloszenie o zmianie ogloszenia (212kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ + załączniki 1-5 i 9-13 (9632kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.05.2018 (2167kB) pdf


wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.05.2018 (3050kB) pdf

zmieniony zalącznik nr 9 (16kB) word

Wyjaśnienia treści SIWZ

  zmiana treści SIWZ - termin (375kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (30kB) word

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (689kB) pdf

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (15 maja 2018, 13:04:25)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (7 czerwca 2018, 11:31:29)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 680