zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERTdostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.39.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę najkorzystniejszą: Ofertę nr 2 złożoną przez VERVIS Sp. z o.o., ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, z ceną brutto 205 048,47 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy czterdzieści osiem 47/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegające odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 100% (max 100 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania

25.05.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 43 układów pomiarowych, o łącznym szacowanym wolumenie 560,64 MWh w okresie od dnia 01.07.2018r. do 30.06.2019r.,

Powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%.

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.39.2018.ZP1

Termin realizacji zamówienia

do 30.06.2019r

Wadium

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w. wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1.            Cena – 100%

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 07.06.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Dostawy

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (394kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - TERMIN (213kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ (8212kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana terminu otwarcia ofert (1347kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ

  zmiana treści SIWZ (1337kB) pdf

ujednolicony projekt umowy (199kB) word

załącznik nr 6 (15kB) word

załącznik nr 7 (15kB) word


Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (261kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty (1176kB) pdf

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (25 maja 2018, 10:52:26)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (5 lipca 2018, 13:48:35)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 824