zamówienie na:

Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.38.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 20 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty  
Data wszczęcia postępowania

05.06.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.38.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowanie w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie:  sześć tysięcy złotych, 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.        Kryterium doświadczenie Kierownika budowy – (oznaczenie D) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

m.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 20.06.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (398kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

dokumentacja techniczna - załącznik nr 2 do SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (202kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (194kB) pdf

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (5 czerwca 2018, 14:07:16)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (2 lipca 2018, 10:02:01)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 469