zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.37.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 5 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę najkorzystniejszą: Ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o., Lisi Ogon, ul. Wiejska 3, 86-065 Łochowo z ceną 421 200,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Deklarowany czas przystąpienia do odbioru odpadów – 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania

27.06.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.37.2018.ZP1

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane sukcesywnie, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 12.07.2018 r.

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie złotych:  osiem tysięcy 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny:

1.             Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.    Kryterium Czas przystąpienia do odbioru odpadów – (oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska, Monika Konopka

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62; 52 323 90 64

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 05.07.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (396kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ z załącznikami (206kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (345kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (388kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Konopka
Opublikował: Monika Konopka (27 czerwca 2018, 14:49:52)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (16 lipca 2018, 14:23:45)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 611