zamówienie na:

Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.18.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 19 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 BYDGOSZCZ Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres gwarancji – 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania

04.07.2018

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) polegające na budowie ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy:

etap 1: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach, odcinek od km 0+000 do km

0+ 319 );

etap 2: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach, odcinek od km 0+319 do km

0+ 639 ).

wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+000 do km 0+339, przebudową sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego
i teletechnicznej oraz budowa zasilania elektroenergetycznego pompowni

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.18.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 15 czerwca 2019 roku

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.       Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt),

2.       Kryterium okres gwarancji – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt)

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

m.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 19.07.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (402kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ z załącznikami

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (312kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 21.08.2018 (374kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (4 lipca 2018, 14:53:41)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (21 sierpnia 2018, 15:35:44)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1269