zamówienie na:

Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.44.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Data wszczęcia postępowania

06.07.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.44.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowanie w terminie do 30 listopada 2018 r.

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie:  dziesięć tysięcy złotych, 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.        Kryterium doświadczenie Kierownika budowy – (oznaczenie D) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

m.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 24.07.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (397kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ (238kB) zip


techniczna

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (304kB) pdf

Informacja o  unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (203kB) pdf

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (6 lipca 2018, 12:56:17)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (30 sierpnia 2018, 14:24:44)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615