zamówienie na:

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.42.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 30 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  
Data wszczęcia postępowania

10.07.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wyk onania zamówienia, szczegółowo określone zostały w załącznikach do SIWZ

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.42.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

24 miesiące od dnia podpisania Umowy

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1.                           Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt),

2.             Kryterium nieodpłatna opcja monitorowania przesyłek – (oznaczenie MP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska, Monika Konopka

m.dominikowska@bialeblota.eu

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62; 52 323 90 64

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 30.07.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pelna treść ogłoszenia (399kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ (214kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia / zmiany treści SIWZ

  zmiana treści SIWZ (272kB) pdf

ujednolicony zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (19kB) word

Zmiana treści SIWZ z dnia 19.07.2018 r. (380kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (277kB) pdf

Informacja o  unieważnieniu postępowania

  informacja o unieważnieniu postępowania (235kB) pdf

 


 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (10 lipca 2018, 16:10:13)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (30 lipca 2018, 13:29:19)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459