zamówienie na:

Przebudowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach wraz z budową kanalizacji deszczowej

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.41.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę najkorzystniejszą: Ofertę nr 1 złożoną przez BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz z ceną 1 067 817,29 zł brutto (słownie złotych: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście tysięcy 29/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 3. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 4. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: Cena – 60% (max 60 pkt.) Okres gwarancji – 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania

18.07.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Przebudowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.41.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt),

2.        Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt)

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

m.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 02.08.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogloszenia (400kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 26.07.2018 (315kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (312kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (367kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (18 lipca 2018, 14:18:56)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (17 września 2018, 11:34:36)
Zmieniono: wybór oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 876