zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!! Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.36.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie prawne unieważnienia: Art. 93 ust. 1 a. ustawy Pzp. 
Data wszczęcia postępowania

24.07.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Zamawiający planuje pozyskanie części środków na realizację niniejszego zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, poddziałanie 6.4.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, Dz. 2157 obręb  0001 AM-1 Białe Błota, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia wymaga również zakupu wyposażenia  biurowego wymienionego na stronach 39 - 46 PFU – tabela „elementy wyposażenia biurowego”

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.36.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 18 miesięcy od daty podpisania umowy

Wadium

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w. wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium doświadczenie Projektanta – (oznaczenie DP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),

3.         Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy – (oznaczenie DK) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt).

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 28.03.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia


zmiana ogłoszenia z dnia 08.01.2019 r.


zmiana ogłoszenia z dnia 22.01.2019 r.


zmiana ogłoszenia z dnia 21.02.2019


  pełna treść ogłoszenia (403kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - TERMIN (213kB) pdfOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - TERMIN ZMINIONY NA 27.02.2019 (199kB) pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia (213kB) pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia / zmiany treści SIWZ

  zmiana treści SIWZ - termin składania i otwarcia ofert (443kB) pdf


ZMIANA TREŚCI SIWZ (437kB) pdf


zmiana terminu składania i otwarcia ofert (381kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o  unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (598kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (24 lipca 2018, 14:32:55)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (14 marca 2019, 08:13:13)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795