zamówienie na:

Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.48.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 17 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Data wszczęcia postępowania

26.07.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie

 

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.48.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

8 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt),

2.        Kryterium Doświadczenie Kierownika budowy  – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt)

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska ; Monika Konopka

m.dominikowska@bialeblota.eu ; inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 17.09.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (401kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 SIWZ + załączniki 1 oraz 3-8


zał. 2 techniczna


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienia treści SIWZ (610kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (324kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (339kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (26 lipca 2018, 11:44:12)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (25 września 2018, 15:38:52)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 998