zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.51.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Data wszczęcia postępowania

07.08.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

Krótki opis przedmiotu zamówienia

roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Cyprysowej w Łochowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.51.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowanie w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie:  trzydzieści tysięcy złotych, 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.        Kryterium doświadczenie Kierownika budowy – (oznaczenie D) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska , Monika Konopka

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 31.08.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 23.08.2018 R.

  pełna treść ogłoszenia (403kB) pdfOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - TERMIN (213kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienia treści SIWZ (646kB) pdf

ZMIANY treści SIWZ

  zmiana treści SIWZ - termin składania i otwarcia ofert (360kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (243kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (203kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (7 sierpnia 2018, 09:24:58)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (13 września 2018, 12:20:06)
Zmieniono: nieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 720