zamówienie na:

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.55.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 3 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: PPHU SAN-MET Leszek Tadych, Technika grzewcza, sanitarna i gazowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania 17.08.2018 r. Zamawiający Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Przedmiot zamówienia Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie Krótki opis przedmiotu zamówienia Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie Numer referencyjny sprawy ZPI.271.55.2018.ZP1 Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania Umowy do dnia 15.10.2018 Wadium Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 2.500 PLN (słownie:  dwa tysiące pięćset złotych, 00/100) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt), 2.        Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt) Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 03.09.2018 r., do godz. 10:00   Rodzaj zamówienia   Robota budowlana Procedura Przetarg nieograniczony Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych Pełna treść ogłoszenia   ogłoszenie o zamówieniu (415kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ z załącznikami Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami   Wyjaśnienia treści SIWZ   Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (632kB) pdf   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 13.09.2018 r. (439kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (17 sierpnia 2018, 14:40:49)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (13 września 2018, 13:13:24)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 733