zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.59.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  
Data wszczęcia postępowania

27.08.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, szczegółowo określone zostały w załącznikach do SIWZ

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.59.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1.                           Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt),

2.             Kryterium nieodpłatna opcja monitorowania przesyłek – (oznaczenie MP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska, Monika Konopka

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62; 52 323 90 64

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 06.09.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (399kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ (391kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienia treści SIWZ (3276kB) pdf

Wyjaśnienia / zmiany treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (260kB) pdf

Informacja o  unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (229kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (27 sierpnia 2018, 12:09:42)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (10 września 2018, 12:29:14)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 358