zamówienie na:

Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.58.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 12 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I.W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: 1)Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k, ul. Kościuszki 27, 85-079 BYDGOSZCZ- Lider Konsorcjum, 2)Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 BYDGOSZCZ- Partner Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1.faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2.prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1.Cena – 60% (max 60 pkt.) 2.Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania: 28.08.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.58.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.03.2019 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 12.09.2018 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu nr 609773-N-2018 z dn. 28.08.18 r. (407kB) pdf  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert z dn. 12.09.2018 r. (636kB) pdf  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 17.10.2018 (452kB) pdf  

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (28 sierpnia 2018, 16:22:39)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (17 października 2018, 12:09:33)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144