zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami dla ulic: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.52.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 20 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 7 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 1. faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Data wszczęcia postępowania

30.08.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami dla ulic: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon w gminie Białe Błota wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do studzienek na terenie działek prywatnych, włącznie ze studzienkami.

 

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.52.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

9 miesięcy od dnia podpisania Umowy

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt),

2.         Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

m.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 20.09.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (412kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (354kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty (500kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (30 sierpnia 2018, 13:08:09)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (9 października 2018, 14:01:04)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu i odrzuceniu oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 799