zamówienie na:

Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.66.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Data wszczęcia postępowania

24.09.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

Krótki opis przedmiotu zamówienia

roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Cyprysowej w Łochowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.66.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowanie w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie:  trzydzieści tysięcy złotych, 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.        Kryterium doświadczenie Kierownika budowy – (oznaczenie D) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska , Monika Konopka

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 9.10.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (404kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (359kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (325kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (24 września 2018, 09:35:48)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (17 października 2018, 12:31:29)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 534