zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.65.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz z ceną 898 162,56 zł brutto (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 56/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Ochrona środowiska – 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania

25.09.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia wykonanie usług związanych
z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Białe Błota. Zamówienie obejmuje
  m. in.:

a)    Odśnieżanie dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych na całej szerokości zgodnie z zasadami
 i standardami zimowego utrzymania,

b)   Usuwaniu śliskości zimowej,

c)    Wywożenie śniegu z dróg oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego pracownika Gminy Białe Błota,

d)   Utrzymaniu gotowości  do realizacji przedmiotu zamówienia,

e)    Prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej  polegające na usunięciu z dróg
i poboczy materiałów uszorstniających (w terminie do 30 dni po zakończeniu akcji zimowej).

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w SIWZ

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.65.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 30 października 2018 r., do 30 kwietnia 2019 roku, lub do wyczerpania środków finansowych określonych w umowie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usług, tj. terminu wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia lub zakończenia prac w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, tj. warunków atmosferycznych, w szczególności: opady śniegu, oblodzenie nawierzchni, gołoledź itp.

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium
w wysokości
10 000 PLN (słownie złotych:  dziesięć tysięcy  00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów –  60 % (max 60 pkt),

2.    Kryterium Ochrona środowiska – (oznaczenie O) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska , Monika Konopka

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 03.10.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (407kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (255kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (373kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (25 września 2018, 09:59:32)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (16 października 2018, 15:17:47)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 553