zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.63.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części 1 i 2 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: W zakresie Części 1 – ulica Strusia w Murowańcu Ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z ceną brutto 46 740,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści 00/100) W zakresie Części 2 – ulica Kurkowa w Łochowicach Ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z ceną brutto 25 830,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ceny ww. oferty mieszczą się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.) w zakresie części 3,4,5 i 6 postępowanie zostało unieważnione w dniu 11.10.2018 r. 
Data wszczęcia postępowania

26.09.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

Część 1 – ulica Strusia w Murowańcu

Część 2 – ulica Kurkowa w Łochowicach

Część 3 – ulica Jaworowa w Zielonce

Część 4 – ulica Laskowa w Trzcińcu

Część 5 – ulica Orzechowa w Zielonce

                   Część 6 – ulica Słoneczna w Lisim Ogonie oraz ulica Żeglarska i część ulicy Kasztanowej w Łochowie

 

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.63.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w niżej podanych terminach:

·       Dla części 1 – do 14 grudnia 2018 r.,

·       Dla części 2 – do 15 marca 2019 r.,

·       Dla części 3 – do 14 grudnia 2018 r.,

·       Dla części 4 – do 14 grudnia 2018 r.,

·       Dla części 5 – do 14 grudnia 2018 r.,

·       Dla części 6 – do 14 grudnia 2018 r..

Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, decyzja ZRID).

 

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach:

Dla części 1 – w wysokości 2 000,00 PLN (słownie złotych:  dwa tysiące 00/100).

Dla części 2 – w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych:  pięćset 00/100).

Dla części 3 – w wysokości 1 700,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc siedemset 00/100).

Dla części 4 – w wysokości 1 300,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc trzysta 00/100).

Dla części 5 – w wysokości 2 500,00 PLN (słownie złotych:  dwa tysiące pięćset 00/100).

Dla części 6 – w wysokości 2 200,00 PLN (słownie złotych:  dwa tysiące dwieście 00/100).

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej części oddzielnie, Zamawiający stosować będzie następujące, jednakowe dla każdej części, kryteria oceny:

1.             Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (max 60 pkt),

2.            Kryterium doświadczenie Projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 05.10.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.09.2018 r.

  pełna treść ogłoszenia (421kB) pdfogloszenie o zmianie ogłoszenia - termin wykonania zamówienia (242kB) pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

zmiana SIWZ

  zmiana treści SIWZ z dnia 28.09.2018 (1048kB) pdf


ujednolicony Opis przedmiotu zamówienia (28.09.2018) (3619kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (670kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

unieważnienie postępowania dla cz. 3 ul. Jaworowa (271kB) pdf

unieważnienie postępowania dla cz. 4 ul. Laskowa (273kB) pdf

unieważnienie postępowania dla cz. 5 ul. Orzechowa (273kB) pdf

unieważnienie postępowania dla cz. 6 ul. ul. Słoneczna, Żeglarska i cz. ul. Kasztanowej (292kB) pdf
metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (26 września 2018, 13:05:39)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (17 października 2018, 11:59:05)
Zmieniono: wybór oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1107