zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 840 694,78 PLN na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.53.2018.ZP1
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 9 listopada 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: Skutkiem rewizji budżetu Gminy Białe Błota na rok 2018 oraz przygotowania prowizorium budżetowego jest zmiana sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do istniejącego w dacie wszczęcia postępowania. Realizacja inwestycji leży w interesie publicznym Gminy Białe Błota. Jednak wobec zwiększającego się poziomu zadłużenia nie jest możliwe dalsze zaciąganie zobowiązań jak w dotychczasowym zakresie. W związku z faktem, iż na Gminie Białe Błota ciąży ustawowy obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej, Zamawiający unieważnia postępowanie w ww. zakresie. Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: Art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 
Data wszczęcia postępowania: 27.09.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 840 694,78 PLN na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 
Krótki opis przedmiotu zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 840 694,78 PLN na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.53.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2024 r.
Wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium termin postawienia środków do dyspozycji – (oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62;
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 09.11.2018 r., do godz. 11:00 
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (186kB) pdf  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (151kB) zip    
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz ZMIANĄ Nr 1 z dn. 31.10.2018 (6231kB) zip
Wyjaśnienia treści SIWZ  treść zapytań i wyjaśnienia z dn. 05.11.2018 (1934kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert  informacja z otwarcia ofert (362kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (324kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (27 września 2018, 13:23:58)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (13 grudnia 2018, 08:45:22)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 590