zamówienie na:

Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.81.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 15 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Data wszczęcia postępowania: 28.09.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.81.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 14.12.2018 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie:  dziesięć tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 15.10.2018 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (159kB) pdf  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (2595kB) zip
Uzgodnienia-zał. nr 2(3) do SIWZ uzgodnienia zał Nr 2 DP i SST (9807kB) zip
Zamieszczenie brakującego załącznika nr 2 SST dokument SST (4675kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert z dn. 15.10.2018 (359kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (258kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (28 września 2018, 18:08:48)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (22 października 2018, 09:47:12)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 477