zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****Zakup mikrociągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, kosiarka na wysięgniku)

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.56.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 19 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Zamawiający w dniu 12.10.2018 r., zamieścił na swoje stronie internetowej ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ wraz z ujednoliconymi dokumentami w postaci: wzoru Umowy, Opisu przedmiotu zamówienia, wzoru specyfikacji ofertowej mikrociągnika wraz z osprzętem, wzoru formularza ofertowego. Formularz oferty wraz z załącznikami, złożony przez Wykonawcę, nie uwzględniał przedmiotowej zmiany- dokumenty zawierają pierwotne zapisy. Mając na uwadze powyższe, jedyna oferta złożona przez Wykonawcę AGROPARTS J. Kondrzycki, P. Petrykowski s.j., nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Pzp i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Data wszczęcia postępowania: 04.10.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Zakup mikrociągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, kosiarka na wysięgniku)
Krótki opis przedmiotu zamówienia Zakup mikrociągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, kosiarka na wysięgniku)
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.56.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania Umowy.
Wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 19.10.2018 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia  Dostawa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (392kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania i otwarcia ofert ZMIANA Nr 1 treści SIWZ (416kB) zip
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (159kB) zip  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ nr 2 z dn. 12.10.2018 (985kB) zip  
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (367kB) pdf    
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej /unieważnieniu postępowania unieważnienie postępowania (357kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (4 października 2018, 11:54:33)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (22 października 2018, 14:21:04)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438