zamówienie na:

Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.78.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 25 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dokonał powtórzenia czynności oraz dokonał unieważnienia postępowania. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Powody unieważnienia postępowania: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Data wszczęcia postępowania: 10.10.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.78.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 14.12.2018 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie:  osiem tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 25.10.2018 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (408kB) pdf  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (645kB) pdf    
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej informacja o wyborze (412kB) pdf
unieważnieniu postępowania  powtórzenie czynności oraz unieważnienie postępowania (1433kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (10 października 2018, 10:05:21)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (14 grudnia 2018, 13:51:13)
Zmieniono: powtórzenie czynności oraz unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 849