zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .......... Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.85.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 lipca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp  
Data wszczęcia postępowania

10.10.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Zamawiający planuje pozyskanie środków na realizację niniejszego zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.85.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 20 sierpnia 2020 roku

Wadium

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),

3.         Kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy – (oznaczenie Z) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt)

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu ; monika.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 31.07.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert 3


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert 4ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 5ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 6

pełna treść ogłoszenia (411kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (213kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.04.2019 (213kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (213kB) pdf


ogłoszenie o zmianie ogloszenia 4 - termin (237kB) pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.06.2019 (221kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 21.06.2019 (218kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia / zmiany treści SIWZ

  zmiana terminu składania i otwarcia ofert (447kB) pdf


zmiana SIWZ 2 - termin (450kB) pdf


zmiana terminu składania i otwarcia ofert (444kB) pdf


zmiana treści SIWZ z 27.05.2019 - termin (446kB) pdf


zmiana SIWZ z dnia 18.06.2019 (779kB) pdf

ujednolicony wzór umowy (329kB) word

{14}wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami (1065kB) pdf

ujednolicony SIWZ (387kB) word

Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert (316kB) pdf

 / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (209kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (10 października 2018, 11:53:02)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (2 sierpnia 2019, 13:12:05)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2028