zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!!Budowa ulicy Sokolej w Murowańcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.83.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Zamawiający w dniu 12.04.2019 r. dokonał otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, podając jednocześnie kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4.405.000,00 PLN (dla całej inwestycji) oraz 2.225.000,00 PLN (dla I części). Wskazane wyżej kwoty zostały błędnie przekazane przez Zamawiającego. Obecna doktryna stoi na stanowisku, iż „podana przez Zamawiającego kwota jest informacją dla wykonawców i jako taka nie podlega zmianie.” Dopuszczalne w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest jedynie zwiększenie tej kwoty, nie zaś zmniejszenie. „Obowiązujące przepisy prawa nie wskazują na możliwość dokonywania korekty (innej niż wskazana powyżej) tej kwoty, w szczególności, gdy Zamawiający zapoznał się z wysokością cen w złożonych ofertach.”. Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający podał zawyżoną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz obowiązujące przepisy prawa, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Data wszczęcia postępowania: 10.10.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia:Budowa ulicy Sokolej w Murowańcu
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa ulicy Sokolej w Murowańcu
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.83.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w przypadku nie uzyskania dofinansowania termin realizacji etapu I wynosi: 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 PLN (słownie:  siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 12.04.2019 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (411kB) pdf  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz ZMIANĄ Nr 1 z dn. 17.01.2019
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 2 z dn. 31.01.2019 (571kB) zip
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 3 z dn. 18.02.2019 r. (690kB) zip
ZMIANa NR 4 treści SIWZ z dn. 04.03.2019 r. (532kB) zip
ZMIANA NR 5 treści SIWZ z dn. 19.03.2019 r. (534kB) zip
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Informacja do SIWZ informacja do treści SIWZ (nowe kosztorysy-branża drogowa i zieleń) (235kB) zip
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (746kB) pdf  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (403kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (10 października 2018, 14:53:08)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (10 maja 2019, 13:22:41)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2727