zamówienie na:

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie na potrzeby utworzenia i/lub wyposażenia placówki Senior+, wraz z naprawą instalacji elektrycznej

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.94.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany „ADEX” Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-200 SZUBIN Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania

22.10.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury
w Łochowie na potrzeby utworzenia i/lub wyposażenia placówki Senior+, wraz z naprawą instalacji elektrycznej

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), polegające na remoncie budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie na potrzeby utworzenia i/lub wyposażenia placówki Senior+, wraz z naprawą instalacji elektrycznej, z podziałem na 2 etapy:

Etap 1 - Remont budynku Gminnego Centrum Kultury
w Łochowie na potrzeby utworzenia i/lub wyposażenia placówki Senior+,

Etap 2 – Naprawa instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Kultury
w Łochowie

 

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 - 2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w zakresie etapu 2 zamówienia w przypadku braku środków na jego realizację.

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.94.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowanie w terminie do dnia 14.12.2018 r.

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 3 500 PLN (słownie:  trzy tysiące pięćset złotych, 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt),

2.         Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska , Monika Konopka

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 07.11.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (405kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ (5392kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (394kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  informacja o wyborze oferty (408kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (22 października 2018, 12:21:29)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (16 listopada 2018, 13:38:17)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 571