zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****Zakup mikrociągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, kosiarka na wysięgniku)

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.97.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 5 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: 1) AGROPARTS Jerzy Kondrzycki, Paweł Petrykowski s.j, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 80 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości– 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania: 23.10.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Zakup mikrociągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, kosiarka na wysięgniku)
Krótki opis przedmiotu zamówienia Zakup mikrociągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, kosiarka na wysięgniku)
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.97.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania Umowy.
Wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 05.11.2018 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia  Dostawa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (392kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania i otwarcia ofert ZMIANA Nr 1 treści SIWZ (484kB) zip
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (159kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 31.10.2018 (913kB) pdf    
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (350kB) pdf    
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej /unieważnieniu postępowania informacja o wyborze (452kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (23 października 2018, 15:57:13)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (16 listopada 2018, 10:53:48)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 522