zamówienie na:

uwaga!!! wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.11.2018 r. wraz z załącznikami !!! !!! UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ***** NOWY TERMIN 05.12.2018 ******Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.99.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 5 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty  
Data wszczęcia postępowania

30.10.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, szczegółowo określone zostały w załącznikach do SIWZ

Numer referencyjny sprawy

ZPI.271.99.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1.                           Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt),

2.             Kryterium nieodpłatna opcja monitorowania przesyłek – (oznaczenie MP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska, Monika Konopka

inwestycje@bialeblota.eu

monika.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62; 52 323 90 64

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 05.12.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia


ZMIANY OGŁOSZEŃ


  pełna treść ogłoszenia (399kB) pdf


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.11.2018 R. (199kB) pdf      ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.11.2018 R. (199kB) pdf


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.11.2018 R. (199kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ (421kB) zipTreść zapytań wraz z wyjaśnieniami  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WRAZ Z ZMODYFIKOWANYMI I UJEDNOLICONYMI ZAŁĄCZNIKAMI (4134kB) zip

Wyjaśnienia / zmiany treści SIWZ

  ZMIANA Nr 1 treści SIWZ z dn. 13.11.2018 (502kB) zip ZMIANA Nr 2 treści SIWZ z dn. 16.11.2018 (501kB) zipInformacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (253kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (212kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (30 października 2018, 11:21:41)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (6 grudnia 2018, 15:17:25)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471