zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****NOWY TERMIN 15.01.2019 r. ****Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.101.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 15 stycznia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Nie jest możliwe zrealizowanie zamierzonego zadania w zakresie budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Prawne: art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.  
Data wszczęcia postępowania: 01.11.2018 r. 
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.101.2018.ZP1 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.04.2019 r. 
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100) 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt) 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 15.01.2019 r., do godz. 10:00  
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana 
Procedura Przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych 
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (301kB) pdf   
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (1645kB) zip        dokumentacja techniczna, st
Uzupełnienie dokumentacji-przedmiary przedmiary Przyłęki (1525kB) zip
Zmiana treści SIWZ ZMIANA Nr 1 treści SIWZ z dn. 15.11.2018 (486kB) zip Zmiana nr 2 treści SIWZ z dn. 28.11.2018 (479kB) zip ZMIANA Nr 3 treści SIWZ z dn. 03.12.2018 (475kB) zip ZMIANA Nr 4 treści SIWZ z dnia 06.12.2018 r. (472kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 5 treści SIWZ (1531kB) zip  
Wyjaśnienia treści SIWZ  
Informacja z otwarcia ofert     
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (240kB) pdf  

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (1 listopada 2018, 18:35:28)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (18 grudnia 2018, 10:14:10)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1205