zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****NOWY TERMIN 07.12.2018***Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.103.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 7 grudnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Nie jest możliwe zrealizowanie zamierzonego zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota z uwagi na ograniczenie czasowe dostępności środków przeznaczonych na ten cel. W związku z powyższym dalsze prowadzenie postępowania a w konsekwencji zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza obecny rok budżetowy prowadzić będzie do bezzasadności udzielenia zamówienia z uwagi na brak środków finansowych. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  
Data wszczęcia postępowania: 08.11.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota
Krótki opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.103.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 15.04.2019 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie:  trzy tysiące złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium doświadczenie projektanta w branży elektryczno-energetycznej – (oznaczenie DP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 07.12.2018 r., do godz. 11:00 
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (407kB) pdf  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (293kB) zip
Zmiana treści SIWZ ZMIANA nr 1 treści SIWZ z dnia 15.11.2018 (483kB) zip   ZMIANA Nr 2 treści SIWZ z dn. 28.11.2018 (480kB) zip ZMIANA Nr 3 treści SIWZ z dn. 03.12.2018 (484kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert    
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  unieważnienie postępowania (279kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (8 listopada 2018, 15:14:53)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (6 grudnia 2018, 13:41:07)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 697