zamówienie na:

Dostawa 10m3 oleju napędowego grzewczego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego „U misia” w Łochowie na lata 2019-2020

zamawiający: Gminny Żłobek Integracyjny „U misia”, ul. Okopowa 10, 86-065 Łochowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 23 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gminny Żłobek Integracyjny “U misia”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: Naftpol Hurt sp. z o. o., Stopka 7, 86-010 Koronowo.  
Data wszczęcia postępowania: 14.11.2018 r.
Zamawiający: Gminny Żłobek Integracyjny "U misia", ul. Okopowa 10, 86-065 Łochowo
Przedmiot zamówienia: Dostawa 10m3 oleju napędowego grzewczego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego „U misia” w Łochowie na lata 2019-2020
Krótki opis przedmiotu zamówienia jw
Numer referencyjny sprawy: 01/2018
Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy realizować w terminach od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., jednak nie wcześniej niż od 01.01.2019 r.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. termin dostawy jednorazowej – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt) 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Monika Konopka inwestycje@bialeblota.eu 52 323 90 64
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gminny Żłobek Integracyjny "U misia" w Łochowie, ul. Okopowa 10, 86-065 Łochowo, do dnia 23.11.2018 r., do godz. 10:00  
Rodzaj zamówienia  dostawa
Procedura Przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych 
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (294kB) zip  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ wraz z załącznikami (385kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami   
Wyjaśnienia treści SIWZ  
Informacja z otwarcia ofert   informacja z otwarcia ofert (2982kB) jpg  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  wybór najkorzystniejszej oferty (69kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Konopka
Opublikował: Monika Konopka (14 listopada 2018, 20:04:07)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (22 grudnia 2018, 22:15:28)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456