zamówienie na:

Zakup równiarki drogowej 15 tonowej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.105.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 20 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. 
Data wszczęcia postępowania: 12.12.2018 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Zakup równiarki drogowej 15 tonowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia Zakup równiarki drogowej 15 tonowej
Numer referencyjny sprawy: ZPI.271.105.2018.ZP1
Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie:  piętnaście tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 20.12.2018 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia  Dostawa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (394kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (143kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 17.12.2018 (309kB) pdf    
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert   
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej /unieważnieniu postępowania


informacja z otwarcia ofert (225kB) pdf


zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (237kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (12 grudnia 2018, 12:52:08)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (24 grudnia 2018, 11:44:36)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 449