Przetargi rozstrzygnięte z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

sprzedaż , nieruchomości gruntowych położonych w Murowańcu, zapisanych w KW 66845

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2004
wynik postępowania: Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Białe Błota informuje, że dnia 25 listopada 2004 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych zapisanych w KW 66845 położonych w Murowańcu : 1.działki nr 279/22, 279/23, 279/27, 279/28 o pow. ogólnej 955 m2 cena wywoławcza : 23.302,00 zł (w tym 22% VAT) - do przetargu dopuszczono 2 osoby, które wpłaciły wadium, - najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 30.000,00 zł (w tym. 22% VAT), - na nabywcę ustalono : małż. Anielę i Kazimierza Lewandowskich, 2.działki nr 279/20, 279/21, 279/25 i 279/26 o pow. ogólnej 1047 m2 cena wywoławcza : 25.546,80 zł (w tym 22% VAT) - żadna osoba nie wpłaciła wadium, - przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 3.działki nr 279/17 i 279/18 o pow. ogólnej 1062 m2 cena wywoławcza : 25.912,80 zł (w tym 22 % VAT) - do przetargu dopuszczono 1 osobę, która wpłaciła wadium, - oferent zrezygnował z uczestnictwa w przetargu, - przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 4.działka nr 279/19 o pow. ogólnej 900 m2 cena wywoławcza : 21.960,00 zł (w tym 22% VAT) - do przetargu dopuszczono 1 osobę, która wpłaciła wadium , - najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 22.180,00 zł (w tym 22% VAT), - na nabywcę ustalono małż. Elżbietę i Marcina Wasilewskich. Białe Błota, 2004-12-02 

zamówienie na:

Wykonanie remontu nawierzchni - położenie dywanika asfaltowego na ulicy Wierzbowej (na odcinku od ul. Bukowej do mostu) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 15 listopada 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 15.11.2004r. na „Wykonanie nawierzchni- położenie dywanika asfaltowego na ulicy na ulicy Wierzbowej ( na odcinku od ulicy Bukowej do mostu) w miejscowości Łochowo Gmina białe Błota ” na wykonawcę wybrano ofertę Nr 01 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „REMDROG” Sp. z o.o. ul. Nowotoruńska 8/10 85-840 Bydgoszcz. Z ceną netto 54 130,00 zł , brutto 66 038,60 zł., terminem realizacji 30 dni, terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem płatności 21 dni po odbiorze i dostarczeniu faktury do Zamawiającego.  

zamówienie na:

Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w m.Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 10.11.2004r. na „OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA Gmina Białe Błota ” na wykonawcę wybrano korzystniejszą ofertę Nr 01 złożoną przez Usługi Inżynierskie w Budownictwie Maria Grzesiak z siedzibą ul. Kwiatkowskiego 4/26 , 85-791 Bydgoszcz. Z ceną netto 23 500,00 zł , brutto 28 670,00 zł., terminami realizacji, gwarancji i płatności zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.  

zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKA (ŚCIEŻKI ROWEROWEJ) Z ODWODNIENIEM PRZY DRODZE BIAŁE BŁOTA - BYDGOSZCZ

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 15 października 2004
wynik postępowania: 341-28/04 Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo Zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 15.10.2004 roku na „Budowę chodnika ( ścieżki rowerowej) z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej Białe Błota – Bydgoszcz Gmina Białe Błota” ,na wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KOMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą 85-016 Bydgoszcz ul. 3-go Maja 20A. Wartość zadania netto 239 538, 33 zł. ( słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 33/100) brutto:292 236,76 zł. ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych 76 /100). Termin realizacji do 20.12.2004r. 

zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKA (ŚCIEŻKI ROWEROWEJ) Z ODWODNIENIEM PRZY DRODZE POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 14 października 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. .92 Ustawy prawo Zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 14.10.2004 roku na przebudowe drogi powiatowej Nr 05498: „Budowę chodnika ( ścieżki rowerowej) z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota, na wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Przedsiębiorstwo EL- KAJO Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27. Wartość zadania razem , netto: 130 936,86 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 86/100),brutto 159 742,97 zł. ( słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 97/100). Termin realizacji - 20 .12.2004r. , termin gwarancji 36 miesięcy i terminem płatności 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.  

zamówienie na:

WYWÓZ ODPADÓW Z POJEMNIKÓW ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH 1 listopad 2004- 31 grudzień 2006

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 października 2004
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 11.10.2004r. na „ Wywóz odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota w latach od 01 listopada 2004 r do 31 grudnia 2006r. na wykonawcę została wybrana oferta Nr 01 , złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ SANITRANS” z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Barycka 50z poniższymi cenami: 4. Za obsługę pojemników z odpadami komunalnymi - o pojemności 110 l - cena: netto 7,00 zł. brutto 7,49zł. - o pojemności 240 l - cena netto 14,00 zł. brutto 14,98 zł. - o pojemności 1100 l – cena netto 29,00 zł. brutto 31,03 zł. - o pojemności 5m³ - cena netto105,00 zł. brutto 112,35 zł. - o pojemności 7m³ - cena netto 125,00 zł. brutto 133,75 zł. - o pojemności 10 m³ - cena netto139,00 zł. brutto 148,73 zł. 5. Za obsługę pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: - o pojemności 1100 l - cena netto 30,00 zł. brutto 32,10 zł. - o pojemności 5m³ - cena netto 100,00 zł. brutto 107,00 zł. - o pojemności 7m³ - cena netto 110,00 zł brutto 117,70 zł. - o pojemności 10m³ - cena netto 128,00 zł. brutto 136,96 zł. 6. Za odpady z ogrodów i parków ( w tym cmentarzy): - o pojemności 1100 l – cena 29,00 zł. brutto 31,03 zł. - o pojemności 5m³ - cena netto 110,00 zł. brutto 117,70 zł. - o pojemności 7m³ - cena netto120,00 zł. brutto 128,40 zł. - o pojemności 10m³ - cena netto 140,00 zł. brutto 149,80 zł. Termin zawarcia umowy wyznacza się na dzień 21. 10 2004r  

zamówienie na:

Przebudowę ulicy Chlebowej ( na odcinku od ulicy Centralnej do ulicy Arlekina ) i ulicy Arlekina – jednostronny chodnik w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 października 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 11.10.2004r. na . „Przebudowę ulicy Chlebowej (na odcinku od ulicy Centralnej do ulicy Arlekina) i ulicy Arlekina- jednostronny chodnik w miejscowości Białe Błota”. Na wykonawcę wybrana została oferta Nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1. Z ceną netto 53-503,50zł., brutto 65 274,27 zł., terminem realizacji 25 dni od zawarcia umowy, terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem płatności 21 dni. Podpisanie Umowy nastąpi w dniu 04.11.2004r. 

zamówienie na:

„Opracowanie projektów budowy dróg nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyłęki Gmina Białe Błota: I. Droga Przyłęki – Brzoza o długości ca 1200mb. II. Droga do TLH o długości ca 900 mb.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. .92 Ustawy prawo Zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 08.10.2004 roku na „Opracowanie projektów budowy dróg o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyłęki: I. Droga Przyłęki – Brzoza, II. Droga do TLH” , na wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Drog- Most” Daniel Galica z siedzibą Jeleniec 76, 86-221 Papowo Biskupie. Wartość I i II zadania razem , netto 14 900,00 zł. ( słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto:18 178,00 zł. ( słownie: osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Termin realizacji 20.12.2004r. Termin zawarcia umowy ustala się na dzień 19.10 2004r.  

zamówienie na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ PLACÓW ZABAW DLA DZIECI – 6 zestawów W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. .92 Ustawy prawo Zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 08.10.2004 roku na „Dostawę i montaż placów zabaw dla dzieci- 6 zestawów w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota”, na wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Nr 02, złożona przez ALFA Spółka z o.o. z siedzibą 41-600 Świętochłowice ul. Metalowców 3a. Wartość zadania razem , netto: 115 337,00 zł. (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 00/100),brutto 140 711,14 zł. ( słownie: sto czterdzieści tysięcy siedemset jedenaście złotych 14/100). Termin realizacji 30 dni od zawarcia umowy.  

zamówienie na:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota w latach 2004- 2005 i 2005 – 2006”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 30 września 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 30.09.2004r na „Zimowe utrzymanie dróg”, na wykonawcę wybrana została firma „ZIEMIOPŁODY” Sp. z o.o. w Wojnowie. 86-014 Sicienko.  

zamówienie na:

„Opracowanie projektu budowy pieszo jezdni w ulicy Guliwera w m. Białe Błota” oraz „ Opracowanie projektu ścieżki rowerowej Białe Błota- Bydgoszcz , na odcinku od ulicy Cukrowej do wiaduktu.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 30 sierpnia 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 30.08.2004r.na opracowanie projektów : „Ścieżki rowerowej Białe Błota- Bydgoszcz” i „ Pieszo jezdni w ul. Guliwera w m. Białe Błota” na wykonawcę wybrano ofertę Nr 01 złożoną przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych mgr inż. Piotr Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. H. Sienkiewicza 31 , z ceną netto 27 000,00 zł., brutto 32 940,00 zł. 

zamówienie na:

Wykonanie progów zwalniających w ulicach utwardzonych położonych w miejscowościach: Łochowo, Białe Błota, Przyłęki i Zielonka Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2004
wynik postępowania: Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego wygrało Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o. o. 85-861 ul. Glinki 148. Rozpoczęcie nastąpi po podpisaniu i umowy.  

zamówienie na:

Budowa dróg, parkingów i chodników wewnętrznych terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ulicach Centralnej i Czystej w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję ,że wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 30.06.2004r. na zadanie pn. „ Budowa dróg, parkingów i chodników wewnętrznych terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Białe Błota ul. Czysta i Centralna” na wykonawcę robót wybrana została najkorzystniejsza oferta Nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o. 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45. Z ceną za całość zadania netto 558 986,00 zł. brutto 681 962,92 zł., kosztem całkowitej obsługi geodezyjnej brutto 3 660,00 zł, terminem gwarancji 36 miesięcy oraz terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 24 czerwca 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 24.06.2004r na „Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota ” na wykonawcę wybrano ofertę Nr 02 złożoną przez Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze „ELPRO” S.C. z siedzibą 85- 320 Bydgoszcz ul. L. Waryńskiego 8/60. Z ceną netto 6 900,00 zł., brutto 8 418,00 zł.  

zamówienie na:

Opracowanie projektu i wykonanie budowy chodnika w ul. Chlebowej oraz sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonanie odcinka chodnika w ul. Berberysowej w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 07.06.2004r na „ Opracowanie projektu i wykonanie budowy chodnika w ul. Chlebowej i sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonanie budowy odcinka chodnika w ul. Berberysowej w m. Białe Błota” na wykonawcę wybrano korzystniejszą ofertę pod względem ceny za budowę 1m² nawierzchni ofertę Nr 02 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o., 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1. Z ceną za całość robót netto 60 642,20 zł brutto 73 983,49 zł oraz terminem gwarancji 36 miesięcy. 

zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, drogowej i instalacyjnej nad inwestycjami, których inwestorem jest Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 01.06.2004r na „Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, drogowej i instalacyjnej nad inwestycjami których inwestorem jest gmina Białe Błota”, na wykonawcę wybrane zostały najkorzystniejsze oferty: 1).w zakresie branży ogólnobudowlanej Nr 01- złożona przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych mgr inż. Krzysztof Chaciński z siedzibą 85-792 Bydgoszcz ul. Zbójnicka 1/3 w wysokości 1,1% od wartości netto nadzorowanych robót + 22% podatku Vat, 2).w zakresie branży elektrycznej , aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki (AKPiA) Nr 02 – złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „Elpro” s.c. inż. Ryszard Tyrakowski z siedzibą 85-320 Bydgoszcz ul.L.Waryńskiego 8/60 w wysokości 2,0 % od wartości netto nadzorowanych robót+ 22% podatku Vat, 3).w zakresie branży instalacyjno-inżynieryjnej wod-kan Nr 03 – złożona przez Biuro Usług Inwestycyjno- Projektowych „LEWANDA” inż. Edward Lewandowski z siedzibą 85-435 Bydgoszcz ul. Boleniowa 3 w wysokości 1,0% od wartości netto nadzorowanych robót plus 22% podatku Vat.  

zamówienie na:

Wykonanie tablic z nazwami ulic na teren Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Roboty budowlane
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 19 maja 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 19.05.2004r na „Wykonanie tablic z nazwami ulic na teren Gminy Białe Błota”, na wykonawcę wybrana została najkorzystniejsza , oferta Nr 03 złożona przez Spółkę Cywilną „TIOMAN” Grzegorz Kończalski, Elżbieta Kończalska z siedzibą 87-100 Toruń ul. Świętopełka 15/23 zł. Cena oferty netto 388,00 złotych + 22% podatku Vat (suma wszystkich elementów określonych w punkcie 3 a,b,c,d SIWZ).  

zamówienie na:

Budowa zbiornika retencyjnego –modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Łochowo gm. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Roboty budowlane
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 29 kwietnia 2004
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 29.04.2004r na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa zbiornika retencyjnego- modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Łochowo Gmina Białe Błota”,na wykonawcę wybrana została najkorzystniejsza oferta Nr 01 złożona przez Zakład Produkcyjny „BOHAMET” S. J. Henryk Bogusz, Jarosław Halarewicz Ciele 91 86-005 Białe Błota z ceną netto 161 807,00 zł.brutto 173 133,44 zł.  

zamówienie na:

Budowa odwodnienia – etap I i II ulicy Szubińskiej w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Roboty budowlane
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 23 kwietnia 2004
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 23.04.2004r na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odwodnienia ulicy Szubińskiej etap I i II w m. Białe Błota”, na wykonawcę wybrana została oferta Nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Sp. z o.o. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza ceną za: I etap 57 062,00 zł. brutto 61 056,34 zł., terminem realizacji 30 dni od podpisania umowy terminem gwarancji 36 miesięcy , za II etap 48 041,00 zł. ,brutto 51 403,87 zł. terminem gwarancji 36 miesięcy oraz terminem realizacji do 15 maja 2005r. 

zamówienie na:

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych "Obóz wypoczynkowo-sportowo-terapeutyczny"

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2004
wynik postępowania: GOPS w Białych Błotach w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (art.28 ustawy o zamówieniach publicznych dot. organizacjiwypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych informuje, że przetarg wygrała firma: "INTAR - PIL" spółka z.o.o. 64-920 Piła, Pl. Zwycięstwa 17 Kolonie letnie w terminie 26.06.04 - 09.07.04 w Sarbinowie. Koszt jednego skierowania 570zl 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »