Zarządzenie nr SG.0050.95.2018Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24 grudnia 2018w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.

Zarządzenie nr SG.0050.95.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 grudnia 2018


w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000), oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości           106 395 380,59  zł,
2. Zwiększa się o kwotę                                                    20 886,85 zł,
3. Dochody budżetu po zmianie wynoszą                   106 416 267,44 zł, z tego:
         a/ dochody bieżące w wysokości                       104 143 603,51 zł,
         b/ dochody majątkowe w wysokości                    2 272 663,93 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości             113 540 094,62 zł,
2. Zwiększa się o  kwotę                                                   20 886,85 zł,
3. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą                  113 560 981,47 zł, z tego:
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
      a/ wydatki bieżące w wysokości                          97 104 311,22 zł,
             - kwotę rezerwy ogólnej 61 098,00 zł, pozostaje bez zmian,
             - kwotę rezerwy na zarzadzanie kryzysowe 260 000,00 zł pozostaje bez zmian,   
             - rezerwa celowa 185 000,00 zł.
      b/ wydatki majątkowe w wysokości 16 456  637,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 22 446 071,41 zł, zastępuje się kwotą  22 446 531,41zł,  zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dochody (194kB) pdf
wydatki (206kB) pdf
dochody adm. rządowe (191kB) pdf
wydatki adm. rządowe (199kB) pdf
uzasadnienie (180kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (9 stycznia 2019, 08:35:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545