Zarządzenie nr 264Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 maja 2009w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 264
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 5 maja 2009


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.1   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,  oraz na podstawie art. 21 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. z 2007r.
Nr 223 poz.1655 z późn. zm). 
 
 
z a r z ą d z a m,
co następuje: 
               
§1 Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego którego wartość   przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na 
„Budowę  chodników i jezdni ulic Jemiołowej i Łabędziej w Trzcińcu”, powołuję komisję przetargową w składzie:
1. Mariusz Stężewski           - przewodniczący
2. Jadwiga Tomaszewska     - sekretarz
3. Maciej Golz                     - członek
                                  
§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu 05.05.2009r.
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 maja 2009, 12:23:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786