Zarządzenie nr 333Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 2 grudnia 2009w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji na terenie miejscowości Białe Błota, Kruszyn Krajeński oraz Trzciniec w zakresie wykonania przez mieszkańców obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Zarządzenie nr 333
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 2 grudnia 2009


w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji na terenie miejscowości Białe Błota, Kruszyn Krajeński oraz Trzciniec w zakresie wykonania przez mieszkańców obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Na  podstawie   art. 5 ust.1 pkt 2,  ust.6  oraz   ust.7   ustawy  z   dnia  13  września   1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666),
 
zarządzam, co następuje:
 
       § 1.   Przeprowadzić kontrolę posesji w miejscowościach Białe Błota, Kruszyn Krajeński oraz Trzciniec w zakresie wykonania przez mieszkańców obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
 
 §  2.    Do celów kontroli powołuję komisję w składzie:
1)     Rydz Andrzej          – ZWiUK  – Członek komisji
2)     Mitkowski Paweł     – ZWiUK  – Członek komisji
3)     Jan Czekajewski     – Urząd Gminy Białe Błota  – Członek komisji 
4)     Swoboda Karolina   – Urząd Gminy Białe Błota  – Przewodniczący komisji 
 
§ 3.    Termin zakończenia prac komisji ustalam na koniec czerwca 2010r.
 
§  4.   Przewodniczący komisji przedłoży do dnia 30 grudnia 2009r. harmonogram kontroli.
 
§  5. Zobowiązuję komisję do przedłożenia Wójtowi Gminy Białe Błota protokołu z przeprowadzonych kontroli, w terminie 30 dni od daty zakończenia kontroli.
 
§  6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
    Wójt Gminy Białe Błota
 
Katarzyna Kirstein-Piotrowska

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (4 grudnia 2009, 12:28:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4571