Zarządzenie nr 330Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 listopada 2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 330
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

     Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XXVII/308/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia
11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok  zarządza się , co następuje :
 
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości      47 355 944,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę    173,00 zł
3.Zmniejsza się o kwotę    80 612,00 zł
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą         47 275 505,00 zł
w tym :
a/ dochody bieżące 42 267 173,00 zł  z tego :
-          dochody własne     26 953 185,00 zł
-          dotacje                     4 644 398,00 zł 
-          subwencje              10 669 590,00 zł
 
b/ dochody majątkowe 5 008 332,00 zł z tego :
-          dotacje i środki otrzymane na inwestycje  2 908 332,00 zł w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 499 332,00 zł
-          dochody ze sprzedaży majątku  2 000 000,00 zł
-          dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
      wieczystego w prawo własności  100 000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości       58 103 138,00 zł
2.Zwiększa się o kwotę              527 788,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę           608 227,00 zł    
4. Wydatki po zmianach  wynoszą       58 022 699,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  34 698 792,00 zł, z tego :
             -      wynagrodzenia i pochodne       15 587 168,00 zł
-          dotacje                                         3 077 557,00 zł
-          wydatki na obsługę długu j.s.t.      292 917,00 zł
-          rezerwa ogólna                               119 327,00 zł
-          rezerwa celowa                                18 000,00 zł
      b/  wydatki majątkowe  23 323 907,- zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

 

Załącznik nr 1 -dochody.xls (23kB) excel

Załącznik_nr_2 -_wydatki.xls (56kB) excel

Załącznik nr 3- zadania zlecone.xls (26kB) excel

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2009, 10:37:40)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (15 grudnia 2009, 10:42:06)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1797