Zarządzenie nr 340Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 grudnia 2009w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu kwalifikowanego w 2010 r. przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 340
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 22 grudnia 2009


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu kwalifikowanego w 2010 r. przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm), oraz na podstawie §3 pkt. 2 uchwały Nr XVIII/209/2008 Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 marca 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. Nr 62 poz. 1030) zarządzam co następuje:
 
§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu kwalifikowanego.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Druki, na których należy składać oferty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej o otwartym konkursie ofert.
 
§ 3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz gazecie lokalnej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu kwalifikowanego w 2010r (32kB) word

Załącznik nr 2 (93kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (28 grudnia 2009, 08:19:18)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (28 grudnia 2009, 08:32:49)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2257