Zarządzenie nr 335Wójt Gminy Białe Błotaz dnia 11 grudnia 2009w sprawie aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 335
Wójt Gminy Białe Błota
z dnia 11 grudnia 2009


w sprawie aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Białe Błota

      Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Zaktualizować i wprowadzić jako obowiązujące karty informacyjne procesów usługowych wykonywanych w Urzędzie Gminy Białe Błota wg. wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia

§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17 maja 2007 roku
Nr 46/2007 w sprawie aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Białe Błota

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r.

 

Uzasadnienie


W związku ze zmianami przepisów prawa, w szczególności dotyczących opłaty skarbowej oraz w związku z wejściem w życie nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota, pracownicy Urzędu dokonali aktualizacji kart informacyjnych oraz wzorów wniosków stanowiących integralną część karty. Wobec powyższego należy zaktualizowane druki wprowadzić jako obowiązujące.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (10 marca 2010, 08:07:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2449