Zarządzenie nr 59Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 września 2012w sprawie przeprowadzenia brakowania wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu będących na stanie Urzędu Gminy Białe Błota i OSP Łochowo

Zarządzenie nr 59
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 5 września 2012


w sprawie przeprowadzenia brakowania wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu będących na stanie Urzędu Gminy Białe Błota i OSP ŁochowoStosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 28.11.2003 roku wydanej Zarządzeniem nr 65/2003 Wójta Gminy Białe Błota oraz przepisów rozdziału 3  ustawy
o rachunkowości /Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn.zm./
                                                     P o w o ł u j ę
 komisję do spraw brakowania w składzie:
1. przewodniczący               - Ryszard Gołąb
2. członek komisji                 - Marek Jakubowski
3. członek komisji                 - Anna Zdunek
1.      Istnieje potrzeba bieżącego dokonywania brakowania zużytych wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu będących na stanie Urzędu Gminy Białe Błota a znajdujących się w Urzędzie Gminy, OSP Łochowo.
2.  Brakowania należy dokonać w poniższy sposób:
-          środki trwałe i środki trwałe w użytkowaniu fizycznie zużyte winny być fizycznie zniszczone i oddane na złom bądź na wysypisko śmieci.
 3. Brakowania wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i środków
            trwałych w użytkowaniu dokonuje komisja w obecności osób materialnie
            odpowiedzialnych za powierzone mienie.
6. Komisja brakowania ze swoich czynności sporządza protokół, który przekazuje
           Skarbnikowi Gminy.
7. Czynności związane z brakowaniem wartości niematerialnych i prawnych, środków
           trwałych i środków trwałych w użytkowaniu komisja będzie dokonywała w ciągu  roku
           2012 i 2013, w zależności od potrzeb.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
                                                                                                                                                                           Wójt Gminy
 
 
                                                                                                                                                        Katarzyna Kirstein-Piotrowska

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (3 października 2012, 10:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2993