Zarządzenie nr 66Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 października 2012w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Zarządzenie nr 66
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2012


w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013


Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr III/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


zarządzam, co następuje:


§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Białe Błota.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

  1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.§ 2. Określa się:

termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 17.10.2012 r.

termin zakończenia konsultacji na dzień: 28.10.2012 r.§ 3. 1. Treść projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Białe Błota (www.bialeblota.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota (www.bip.bialeblota.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.2. Opinie w sprawie powyższej uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Białe Błota oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

§ 4. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik na stanowisku ds. sportu, promocji i kontaktów zagranicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik - Projekt Program współpracy Gminy Białe Błota 2013 (22kB) word

metryczka


Opublikował: Mieszko Siemiński (17 października 2012, 13:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2252