Zarządzenie nr 67Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 października 2012zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 67
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2012


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33  ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.),

  zarządzam, co następuje:

  §1. W załączniku do Zarządzenia NR SG.0050.16.2012 z dnia 27 lutego 2012r., wprowadza się następujące zmiany:


1)      § 21 otrzymuje brzmienie:

 

    §21. Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy:

 

1)      Prowadzenie postępowań podatkowych (wymiar, pobór, ulgi) w zakresie:

a) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu od osób fizycznych,

b) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu od osób prawnych,

          2)  księgowanie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych,

          3)  księgowanie opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpłat za czynsz najmu i dzierżawy majątku gminnego,

          4)  księgowanie opłat adiacenckich , opłat od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania,

           5)  weryfikacja zaległości podatkowych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

           6)  weryfikacja zaległości niepodatkowych i opłat lokalnych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

           7)  opracowywanie projektów uchwał rady Gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych,

           8)  sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów niepodatkowych

           9)  księgowanie przychodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

          10) ściąganie należności z tytułu nieterminowych wpłat,

          11) wystawianie upomnień i przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego,

         12)  uzgadnianie wpływów z księgowością budżetową, sporządzanie raportów

 

2)      po § 28 dodaje się § 28 ‘ w brzmieniu:

 

§ 28’. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. kontroli podatników należy:

 

1)      prowadzenie kontroli jednostek podatkowych w terenie,

2)      prowadzenie postępowania podatkowego wyjaśniającego,

3)      przygotowanie materiałów dla stanowisk do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych celem ustalenia  zobowiązania podatkowego i wydania decyzji podatkowych

4)      sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych kontroli z określeniem jej wyników

 3) Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 4) Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
nadanego w dniu  27  lutego 2012r.

 

 

Stanowisko

Etat

 

1.

Wójt

1

 

2.

z-ca Wójta

1

 

3.

Sekretarz Gminy

1

 

4.

Skarbnik Gminy

1

 

5.

Radca Prawny

1

 

6.

Kierownik Ref. GPR

1

 

7.

Kierownik Ref. Inwestycji

1

 

8.

Kierownik Ref. Podatków i Opłat Lokalnych

1

 

9.

Kierownik  Ref. Budżetu i  Finansów

1

 

10.

Kierownik USC – dowody osobiste

1

 

11.

Kierownik Referatu Rozwoju

1

 

12.

Ds.USC,danych osobowych i profilaktyki uzależnień,dow.osobistych

1

 

13.

Kierownik Ref. Ochrony Środowiska,. decyzje środowiskowe

1

 

14.

ds. zagospodarowania przestrzennego

4

 

15.

ds. ochrony środowiska i zdrowia

1

 

16.

ds.ochrony środowiska

1

 

17.

ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

2

 

18.

ds.podziałów nieruchomości dzierżaw

1

 

19.

ds.sportu, promocji i kontaktów zagranicznych współpracy z organizacjami pozarządowymi

1

 

20.

ds. inwestycji i zamówień

2

 

21.

ds.przygotowania i realizacji zamówień

1

 

22.

ds. dróg

3

 

23.

ds.nadzoru inwestycji

1/2

 

24.

ds. kontaktów z UE pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozwoju Gminy

1

 

25.

Ds.działalności gospodarczej

1

 

26.

ds. BOK

1

 

27.

ds. obsługi sekretariatu i Wójta

  1

 

28.

ds.obsługi sekretariatu, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych

 

1

 

29.

ds. obsługi Rady Gminy i Komisji RG

1

 

30.

ds. ewidencji ludności

1

 

31.

Informatyk

1

 

32.

ds. kadr i ewidencji ludności

 

1

 

33.

Obsługa Urzędu:
- pracownicy gosp.


- doręczyciel

 

2 ¾

 

1

 

34.

ds. wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych

2

 

35.

ds. kontroli podatkowej

  1

 

 

36.

ds. księgowości  podatków lokalnych od osób fizycznych

1

 

37.

ds. podatków od środków transportowych i opłat lokalnych

1

 

 

38.

ds. podatków lokalnych od osób prawnych i egzekucji

1

 

39.

ds. płac i pochodnych

1

 

40.

ds. księgowości dochodów budżetowych

1

 

41.

ds. księgowości wydatków budżetowych

1

 

42.

ds. księgowości budżetowej

1

 

43.

ds. obronnych , OC

pełnomocnik ochrony

1

 

44.

Audytor wewnętrzny

1

 

45.

Stanowisko ds. kontaktu z przedsiębiorcami

1

 

46.

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

2

 

47.

Stanowisko ds. księgowości opłat komunalnych

1

 

 

Zmiana     16 .10.2012r.

Stan na   16 .10.2012r.

 

 

 

 


metryczka


Opublikował: Mieszko Siemiński (19 października 2012, 10:10:18)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (19 października 2012, 10:11:41)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1761