Zarządzenie nr 63Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 września 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie nr 63
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 września 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zarządza się, co następuje :


§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 61 611 747,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę 2 571,00 zł

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 61 614 318,00 zł

z tego:

a/ dochody bieżące w wysokości 54 306 048,00 zł

b/ dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 411 747,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę 260 522,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę 257 951,00 zł

4. Wydatki po zmianach wynoszą 68 414 318,00 zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/ wydatki bieżące 48 680 401,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 16 971,00 zł

b/ wydatki majątkowe 19 733 917,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę
4 461 734,00 zł zastępuje się kwotą 4 462 249,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.


Zarządzenie Nr 63 z dn. 28.09.2012 r.exe (150kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 grudnia 2012, 13:04:08)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:40:03)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1406