Zarządzenie nr 64Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 4 października 2012w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 64
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 4 października 2012


w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XX/220/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:


§ 1.1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu gminy na 2013 r. procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w następujących wysokościach:


  1. dla podatku od nieruchomości maksymalnie do 4 %,

  2. stawki podatku rolnego i leśnego obowiązywać będą zgodnie z wielkościami określonymi w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

  3. dla środków transportowych maksymalnie do 4 %.


2. Przyjąć procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w następujących wysokościach:


  1. dla pozostałych podatków i opłat maksymalnie do 4 %

  2. dla pozostałych dochodów maksymalnie do 4 %


3. Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia gminnego ustalić szacunkowo.


4. Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – według prognozy Ministra Finansów.


5. Subwencja oświatowa według prognozy Ministra Finansów.


6. Dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody.


§ 2.1. Przyjąć maksymalnie do 2 % wskaźnik procentowy wydatków bieżących we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej (oprócz wynagrodzeń i pochodnych),


2. Dopuszcza się możliwość wyższych wydatków w poszczególnych działach, niż określono w punkcie 1, w przypadku zwiększenia zakresu planowanych działań.


3. Wysokość dotacji dla instytucji kultury oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na poziomie 2012 r.§ 3. Przyjąć procentowy wskaźnik wzrostu wydatków na fundusz wynagrodzeń:


  1. Dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN i subwencją oświatową na 2013 r.


§ 4. Finansowanie zadań inwestycyjnych według założeń zawartych w WPF i PRL oraz zgodnie z zawartymi umowami na realizację inwestycji.


§ 5. Ustalić rezerwę ogólną w wysokości od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 grudnia 2012, 13:05:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1727