Zarządzenie nr 77Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 listopada 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie nr 77
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

     Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok  zarządza się, co następuje :

 

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                       62 342 838,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                   87 276,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę                                                       87,00 zł

4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą         62 430 027,00 zł

z tego:

a/ dochody bieżące w wysokości  55 121 757,00 zł

b/ dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości               69 142 838,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                      252 248,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę                              165 059,00 zł

4. Wydatki po zmianach  wynoszą                            69 230 027,00 zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/  wydatki bieżące  49 579 615,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna   w kwocie    16 971,00 zł

 zastępuje się kwotą                  5 411,00 zł

b/  wydatki majątkowe  19 650 412,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę
4 494 415,00 zł zastępuje się kwotą
4 563 417,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Zarządzenie Nr 77 z dn. 30.11.2012 r.exe (152kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:56:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1471